публічний договір

та політика конфіденційності

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою, публічним договором та політикою конфіденційності. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником.

У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, дії визначені в п.1.5. цього Договору є акцептом цієї оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційних та освітніх послуг (надалі – «Договір») на умовах викладених нижче.

Фізична особа-підприємець Коваль Олександра Сергіївна, яка що діє на підставі даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису – 2 066 000 0000 049031, дата запису – 02.07.2018 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3477911403, надалі по тексту «Виконавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам, які досягли 18-річного віку, або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Замовник») отримати послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

Визначення термінів

Матеріали – лекції, промови, зображення, аудіозаписи, відеоролики, презентації та/або інші матеріали, що містять інформаційний та освітній характер, які створені Виконавцем, або права на які передано Виконавцеві.

Сайт/Вебсайт – вебсторінка, доступна в мережі Інтернет та сторінки в соціальних мережах («Facebook», «Instagram», «LinkedIn») на яких розміщується інформація щодо умов надання Послуг за цим Договором, зокрема, але не виключно:

Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена на Сайті та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, щодо приєднання до Публічного договору про надання інформаційних та освітніх послуг.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуги – одна або декілька інформаційних та/або освітніх послуг, які надаються Виконавцем, та умови надання яких зазначені на Сайті.

Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Замовник – будь-яка фізична особа, яка досягла 18-річного віку, або юридична особа, яка бажає скористатися послугами Виконавця, а також має технічну можливість одержання таких Послуг.

Курс – захід або серія заходів, під час яких Виконавець надає Замовнику інформаційні та/або освітні послуги за методиками Виконавця.

Клуб – інформаційні та/або освітні послуги, які надаються Виконавцем шляхом приєднання Замовника до закритих Платформ на яких надається доступ до інформаційних та/або освітніх матеріалів на умовах, визначених цим Договором.

Платформа – сайт/сервіс до якого Замовник отримує доступ за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (персональне посилання та/або пароль) після оплати Послуг Виконавця та у якому розміщуються інформаційні для надання Послуг за цим Договором.

Тариф – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання Послуг за цим Договором для Замовника (вартість Послуг).

1. Предмет договору та загальні положення

1.1 На підставі та умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику інформаційні та/або освітні послуги, зокрема, але не виключно такі:

1.1.1 інформаційні та/або освітні послуги з доступу до Матеріалів Курсу (далі – «Навчальний курс/Курс»);

1.1.2 інформаційні та/або освітні послуги з доступу до Клубу (далі – «Клуб»);

1.1.3 інформаційні та/або освітні послуги з доступу до окремих Матеріалів (далі – «Матеріали»), а Замовник приймає такі Послуги та сплачує їх, згідно з обраним Тарифом та умовами цього Договору.

1.2 Послуги надаються дистанційно через мережу Інтернет, шляхом надання доступу до Матеріалів Курсу, Клубу чи окремих Матеріалів.

1.3 Всі умови та порядок надання Послуг розміщені в цьому Договорі та на Сайті Виконавця.

1.4 Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту сукупного або окремого виконання Замовником будь-якої з дій, передбачених п. 1.5. Договору, що означає повне і беззастережне прийняття ним всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та діє протягом усього терміну отримання Послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору або нормами чинного законодавства України.

1.5 Замовник Послуг здійснює акцепт Договору шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

1.5.1 факт реєстрації/авторизації Замовника на Сайті Виконавця та/або оформлення замовлення Послуг на Сайті Виконавця;

1.5.2 оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Сайту та/або на підставі виставленого рахунку;

1.5.3 заповнення вступної анкети та/або виконання вступного завдання, які розміщені на Сайті Виконавця або були надані останнім в індивідуальному порядку;

1.5.4 поставив(ла) галочку поруч із тезою: «Я прочитав(ла) і погоджуюсь з умовами Публічної оферти»;

1.5.5 письмове (в тому числі, в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти. Положення цього підпункту вважаються дійними лише за умови технічних неполадок на Сайті Виконавця та неможливістю здійснити оплату та/або реєстрацію/авторизацію.

1.6 Будь-яка із зазначених у п. 1.5. Договору дій окремо, якщо вона виконана Замовником Послуг, свідчить про те, що Замовник Послуг ознайомлений з цим Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

1.7 Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

1.8 Всі умови цього Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами цього Договору, він не має права користуватися Послугами Виконавця.

1.9 У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у цей Договір або з новими Тарифами на Послуги, Замовник зобов’язується припинити користування Послугами.

1.10 Виконавець повідомляє Замовника, що для надання послуги Замовник повинен використовувати програмне забезпечення, зокрема, Notion (https://www.notion.so/), Slack (https://slack.com/), Figma (https://www.figma.com/). Інструкції з інсталяції наявні на вебсайтах вказаних в цьому пункті Договору, додаткові інструкції Замовник може отримати від Виконавця за письмовим запитом. Замовник підтверджує ознайомлення з даною інформацією та погодження з нею.

1.11 Цифровий контент та цифрова послуга надаються у найновішій існуючій версії з без подальшого оновлення.

2. Вартість послуг, порядок та умови розрахунків

2.1 Замовник здійснює оплату Послуг за Тарифом, який встановлюється Виконавцем та розміщений на Сайті Виконавця. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені Тарифи для різних видів Послуг у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин та/або додавати нові Тарифи.

2.2 Оплата Послуг здійснюється Замовником у повному обсязі (100% вартості Тарифу) до початку надання Послуг за цим Договором на банківські реквізити Виконавця шляхом безготівкового переказу, зокрема, за допомогою платіжних систем WayForPay, Fondy або будь-якої іншої платіжної системи, визначеної Виконавцем.

2.3 У разі не здійснення оплати, Послуги за Договором не надаються, доступ до Матеріалів не надається, цей Договір вважається недійсним.

2.4 У разі невикористання (або неможливості використання) Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються/передаються третім особам.

2.5 Вартість Послуг не включає в себе будь-які комісії, що стягуються банками чи платіжними системами за проведення платежу та/або за конвертацію валют. Комісійні витрати за здійснення платежів за цим Договором Замовник сплачує додатково. Також Замовник несе всі вищевказані витрати у випадку повернення Виконавцем йому оплати за послуги Виконавця у випадках, передбачних цим Договором.

2.6 Виконавець не несе відповідальність за послуги третіх осіб щодо застосуванням платіжних інструментів та операторів платіжних систем, та має право відмовити Замовнику у наданні Послуг у випадку неотримання оплати від Замовника, якщо оплата була здійснена останнім через таких посередників, та кошти не були отримані Виконавцем. Будь-які ризики щодо перерахування коштів на рахунок Виконавця несе Замовник до моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця.

2.7 У випадку, якщо Замовник здійснив часткову оплату за Послуги без погодження на часткову оплату з боку Виконавця, Виконавець має право відмовитися від надання Послуг та повернути часткову оплату.

2.8 Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

3. Загальні умови надання послуг

3.1 Надання Послуг починається з моменту їх оплати Замовником та отримання останнім підтвердження з посиланням на електронну пошту Замовника, яка була зазначеним ним при реєстрації/авторизації/оформленні замовлення та/або оплати на Сайті, шляхом акцепту (прийняття) умов цього Договору, без його письмового підписання Сторонами.

3.2 Фактом початку надання Послуг Виконавцем є момент надання Замовнику доступу до Платформи та/або Матеріалів Курсу та/або Клубу та/або окремих Матеріалів та/або чату Курсу.

3.3 Виконавець має право залучати до виконання цього Договору третіх осіб, зокрема, укладаючи з ними окремі договори. Виконавець має право передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без узгодження з Замовником, при цьому Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії третіх осіб як за свої власні дії.

3.4 Послуги за цим Договором надаються виключно особам, які досягли 18-річного віку. У разі виявлення недостовірності інформації, наданої Замовником при укладанні (акцептуванні) цього Договору, зокрема, щодо віку, Виконавець має право припинити надання Послуг (відмовити в наданні Послуг). При цьому, оплата за Послуги, зарахована на поточний рахунок Виконавця, Замовнику не повертається, не переноситься на користь третіх осіб і жодним чином не компенсується.

3.5 В наданні Послуг передбачаються перерви, які необхідні для технічного обслуговування Сайту. Перерви в роботі здійснюються в моменти найменшого навантаження Сайту. Інформація про призупинення надання Послуг розміщується (оприлюднюється) не менше, ніж за одну добу до початку призупинення.

3.6 Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в Розділі 13 цього Договору.

3.7 Факт отримання Послуг Замовником підтверджується наданням доступу до Матеріалів Курсу та/або Клубу, та/або окремих Матеріалів, та/або чату Курсу, шляхом надання текстових, графічних чи відео Матеріалів, або посилань для доступу до них на Платформах, без укладення Сторонами жодних додаткових документів на підтвердження факту надання Послуг. Підписання акту-приймання передачі наданих Послуг не відбувається, Послуга вважається прийнятою після отримання Замовником доступу в порядку передбаченому цим пунктом.

3.8 Вся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті отримання Послуг за цим Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства.

3.9 Цифровий контент та цифрова послуга надається з наступними додатками, приналежностями, застосунками: інформаційні та/або освітні Матеріали, зокрема, але не виключно текстові файли, презентації, відео, аудіо, прямі ефіри, тощо.

3.10 Виконавець не інформує Замовника про необхідність оновлення програмного забезпечення, що підтримує належне функціонування цифрового контенту та/або цифрової послуги, включаючи оновлення програмного забезпечення, спрямованого на захист даних у цифровій формі і збереження відповідності цифрового контенту, що надається, умовам укладеного договору, та не забезпечує надання такого оновлення споживачу. Замовник підтверджує ознайомлення з даною інформацією та однозначно погоджується з нею. 

3.11 Замовник зобов’язаний співпрацювати з Виконавцем тією мірою, наскільки це можливо і необхідно для того, щоб з’ясувати, чи є причиною невідповідності цифрового контенту та/або цифрової послуги на момент надання цифрового контенту та/або цифрової послуги, зазначений у частинах другій, третій статті 9 Закону України «Про цифровий контент та цифрові послуги», несумісність із цифровим середовищем споживача.

4. Умови надання послуги – Навчальний курс

4.1 Послуга Навчальний курс включає в себе надання Замовнику інформаційних та/або освітніх Послуг шляхом надання доступу до Платформи та/або Матеріалів Курсу для вивчення наданих Матеріалів, надання завдань для самостійної роботи Замовника та здійснення перевірки таких завдань відповідно до розкладу, з метою поточного контролю засвоєних Замовником Матеріалів.

4.2 При отриманні Послуги Замовник зобовʼязується дотримуватися регламенту, строків, порядку та вимог, встановлених Виконавцем.

4.3 Замовник самостійно виконує всі завдання, які надаються Виконавцем за цим Договором, та зобовʼязується не копіювати чужі роботи (частково або повністю) з метою отримання сертифікату, перебаченого п. 4.7. Договору.

4.4 Для отримання Послуги Навчальний курс за цим Договором, Замовник зобов’язується заповнити і відправити вступну анкету, яка розміщена на Сайті Виконавця або надається Виконавцем в індивідуальному порядку (кожному Замовнику окремо), а також виконати вступне завдання, надане Виконавцем або розміщене у відповідному розділі Сайту. При цьому, Замовник усвідомлює та погоджується, що за результатами перевірки вступної анкети та/чи завдання, Виконавець має право відмовити в наданні Послуг за цим Договором без пояснення причини.

4.5 У разі відмови Виконавця від надання Послуг у випадках, передбачених п. 4.4. Договору, якщо Замовник вже здійснив оплату за такі Послуги, але доступ до Платформи та/або Матеріалів Курсу ще не відбувся, Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів зобов’язується здійснити повернення грошових коштів, раніше перерахованих Замовником на реквізити банківського рахунку, з якого останнім була здійснена оплата. Повернення грошових коштів Виконавцем здійснюється, в тому числі, за умови надходження від Замовника документів, передбачених чинним законодавством України (копії паспорта, копії картки платника податків, квитанції про оплату Послуг, належним чином підписаної заяви на повернення коштів, інших документів за вимогою Виконавця) та виключно у разі звернення Замовника із запитом про повернення коштів в 30-денний строк з дня здійснення ним оплати за Послуги Виконавця на електронну пошту: designly.school@gmail.com.

4.6 Після оплати за Послуги та надання доступу до будь-яких елементів Курсу, грошові кошти, зараховані на поточний рахунок Виконавця за Послугу, Замовнику не повертаються, не передаються на користь третіх осіб і жодним чином не компенсуються.

4.7 Замовник отримує онлайн сертифікат, що підтверджує проходження останнім Навчального курсу, у випадку дотримання Замовником положень цього Договору та виконання ним усіх умов отримання Послуг, в тому числі, але не виключно, умови своєчасно та в повному обсязі здати (виконати) всі обов’язкові завдання до кінця курсу, передбачені пунктом 4.1. Договору, які за умови їх належної здачі (виконання) будуть прийняті Виконавцем.

4.8 Замовник безоплатно надає Виконавцю дозвіл розповсюджувати всі твори/роботи виконані Замовником під час проходження Навчального курсу, в соціальних мережах, на Сайті та/або на будь-яких інших ресурсах без використання з комерційною метою (тобто без отримання оплати від третіх осіб за використання). Такі твори можуть бути виконані одним Замовником і в співавторстві з іншими Замовниками або Виконавцем чи залученими третіми особами зі сторони Виконавця.

4.9 Акцептуючи цей договір, Замовник (його законний представник) надає Виконавцю, а також третім особам, яких він визначить, безвідкличний, безоплатний, невиключний дозвіл на фотозйомку (фотографування особи відповідно до погодженої з фотографом тематики) та на відеозйомку (створення аудіовізуальних творів і відеограм за участю особи), а також на використання фотографій із зображенням та аудіовізуальних творів і відеограм з участю Замовника, у будь-який спосіб, в тому числі шляхом їх публікації в тому числі в мережі Інтернет, відтворення, показу, розповсюдження, переробки, включення до інших творів, збірок тощо, подання до загального відома публіки таким чином, щоб її представники могли здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором необмежену кількість разів у всіх країнах світу протягом необмеженого строку. Також, враховуючи норми ст.308 Цивільного кодексу України, Замовник (законний представник) надає Виконавцю, а також третім особам, яких він визначить, безоплатну, безстрокову безвідкличну згоду (дозвіл) на публічний показ, відтворення, розповсюдження фотографій з зображенням Замовника та аудіовізуальних творів і відеограм з його участю, в тому числі з рекламною метою, зокрема, але не виключно: на Сайтах, які використовує Виконавець, в соціальних мережах, в електронних, друкованих виданнях, в інформаційних та інших матеріалах, пов'язаних з діяльністю Виконавця.

4.10 Замовник має право заморозити (призупинити) проходження Курсу від 1 до 14 календарних днів в залежності від обраного Курсу (конкретна кількість днів, на які можна призупинити, вказується на Сайті) і завершити опрацювання матеріалів Курсу після фінальної зустрічі (максимум до 14 календарних днів після дати проведення фінальної зустрічі, залежить від курсу). Замовник може скористатися правом на призупинення проходження навчання протягом всього строку навчання, окрім останніх 14 днів проходження навчання. Для цього Замовник:

4.10.1 повідомляє у письмовій формі за допомогою засобів електронного зв'язку, месенджерів уповноважену Виконавцем третю особу (Ментора) про намір заморозити (призупинити) проходження Курсу із вказанням кількості днів бажаної заморозки (але не більше 14 календарних днів). Ментор фіксує зазначений намір Замовника. Після закінчення Курсу матеріали будуть доступні не більше 14 календарних днів.

4.10.2. після припинення заморозки (призупинення) проходження Курсу Замовник повертається до проходження Курсу, про що попередньо повідомляє у письмовій формі за допомогою засобів електронного зв'язку, месенджерів Ментора.

4.10.3. після фінальної презентації (фінальної зустрічі) Замовнику будуть надані додаткові дні на доопрацювання матеріалів Курсу, в тій кількості, на скільки Замовник погодив призупинення, але не більше, ніж на 14 календарних днів після фінальної зустрічі.

4.11. Умови отримання сертифікату в разі заморозки (призупинення) проходження Курсу:

4.11.1. Якщо Замовник встиг вчасно здати всі завдання Курсу, що передбачено п. 4.1., 4.4. Договору, до фінальної зустрічі, Замовник отримує сертифікат з відзнакою. Курс завершується.

4.11.2. Якщо Замовник не встиг вчасно здати всі завдання Курсу, що передбачено п. 4.1., 4.4. Договору, до фінальної зустрічі, але встиг здати зазначені завдання протягом додаткового періоду, який не може перевищувати 14 календарних днів після дати проведення фінальної зустрічі, Замовник отримує спрощений сертифікат. Курс завершується, Ментор не надає подальшу підтримку та послуги Замовнику.

4.11.3. Якщо Замовник не встиг вчасно здати всі завдання Курсу, що передбачено п. 4.1., 4.4. Договору, протягом додаткових днів на доопрацювання матеріалів Курсу, але не більше 14 календарних днів після дати проведення фінальної зустрічі, Замовник сертифікат не отримує. Курс завершується, Ментор не надає подальшу підтримку та послуги Замовнику.

4.11.4. Якщо Замовник не проходить Курс, не здає завдання, не відповідає на повідомлення Виконавця чи Ментора, будь-яким іншим чином ігнорує проходження Курсу, повідомлення від Виконавця чи Ментора протягом 7 календарних днів і більше, то у цьому випадку Замовник не має права на отримання додаткового періоду в кінці Курсу та/або після проведення фінальної зустрічі для опрацювання матеріалів Курсу та/або виконання завдань і такий додатковий період Виконавцем Замовнику наданий не буде.

5. Умови надання послуги – доступ до Клубу

5.1 Послуга доступ до Клубу включає в себе надання Замовнику інформаційних та/або освітніх Послуг шляхом надання доступу до закритої Платформи на якій Виконавцем розміщуються інформаційні та/або освітні Матеріали та інформація для вивчення.

5.2 Матеріали розміщуються на закритій Платформі, доступ до якої Замовнику надається після здійснення оплати за такі Послуги, строк оплати визначається Виконавцем на Сайті, але в будь-якому до початку наступного календарного місяця в якому буде надаватися Послуга. В разі відсутності оплати за Послугу, Замовник втрачає доступ до закритої Платформи з Матеріалами.

5.3 Оплата може відбуватися за надання Послуг протягом наступних 1, 3 чи 6 місяців в порядку передбаченому розділом 2 цього Договору. Оплата може стягуватися автоматично в разі надання Замовником дозволу на таке списання за допомогою платіжної системи.

5.4 В разі порушення умов визначених цим Договором, зокрема у випадках визначених п. 9.3. Договору, Замовник без попередження безповоротно втрачає доступ до закритої Платформи з Матеріалами.

5.5 Після оплати за Послуги, грошові кошти, зараховані на поточний рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються, не передаються на користь третіх осіб і жодним чином не компенсуються.

6. Умови надання послуги – доступ до окремих Матеріалів

6.1 Послуга доступ до окремих Матеріалів включає в себе надання Замовнику інформаційних та/або освітніх Послуг шляхом надання доступу до інформаційних та/або освітніх Матеріалів, зокрема, але не виключно текстових файлів, презентацій, відео, аудіо, прямих ефірів, тощо.

6.2 В порядку, визначеним цим розділом, може бути придбано Послугу “Навчальний курс” без забезпечення перевірки наданих Замовнику завдань та видачі сертифіката, що передбачено п. 4.1., 4.4. Договору.

6.3 Оплата за Послугу з доступу до окремих Матеріалів здійснюється в порядку передбаченому розділом 2 цього Договору.

6.4 Після здійснення оплати чи у визначений Виконавцем час, Замовник отримує доступ до окремих Матеріалів, які підлягають завантаженню та/або отримує доступу для перегляду на Сайті чи Платформі після введення паролю, наданого Виконавцем.

6.5 При наданні доступу до окремих Матеріалів Виконавець зазначає строк надання такого доступу. Якщо доступ надається через Платформи чи Сайт, то доступ до таких матеріалів обмежується строком вказаним Виконавцем, а також технічними можливостями окремих Платформ та Сайтів. Виконавець не відповідає за технічні збої в роботі Платформ та Сайтів та обмеження доступу до окремих Матеріалів через такі технічні збої.

6.6 Після оплати за Послуги, грошові кошти, зараховані на поточний рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються, не передаються на користь третіх осіб і жодним чином не компенсуються.

7. Відмова від гарантій

7.1 Послуги Виконавця і всі пов’язані матеріали надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Замовник погоджується, що використовує Послуги Виконавця виключно на свій розсуд та ризик і несе за це односторонню відповідальність.

7.2 Виконавець не несе ніякої відповідальності за можливі неотримані Замовником результати, здобутки, працевлаштування, досягнення, прибутки, за репутаційні, інші ризики, тощо, які можуть виникнути при використанні Послуг Виконавця.

7.3 Результати різних Замовників можуть значно відрізнятися при користуванні одними і тими ж Послугами. Використовуючи Послуги Виконавця, Замовник відмовляється від будь-яких претензій до Виконавця з приводу результатів використання Послуг Виконавця.

7.4 Замовник повідомлений про те, що його незгода з думкою Виконавця чи залучених ним третіх осіб і змістом навчання не є підставою для повернення сплачених грошових коштів.

8. Права інтелектуальної власності

8.1 Права інтелектуальної власності всі об’єкти (в тому числі, проте не виключно, фото, відео, інформаційні та інші матеріали), які надаються в користування Замовнику під час надання Послуг за цим Договором з метою належного надання Послуг, належать Виконавцеві.

8.2 Замовник не має та не набуває, в процесі користування Послугами Виконавця, майнових та/або немайнових прав інтелектуальної власності на об’єкти та продукти інтелектуальної і творчої діяльності Виконавця.

8.3 Замовник має права використовувати обʼєкти інтелектуальної власності Виконавця лише в особистих та/або некомерційних цілях, без мети отримання прибутку.

8.4 Замовник несе повну матеріальну відповідальність за використання та/або розповсюдження об’єктів права інтелектуальної власності, що належать Виконавцю та використовуються з метою належного надання Послуг за цим Договором всупереч п. 8.3. цього Договору.

8.5 У разі виявлення факту плагіату, копіювання обʼєктів права інтелектуальної власності Виконавця, їх фрагментів та/або несанкціонованого використання, розповсюдження їх у будь-якому форматі, Замовник несе відповідальність відповідно до п. 9.5. цього Договору.

9. Відповідальність сторін та вирішення спорів

9.1 Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2 Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за місцезнаходженням Виконавця.

9.3 Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання Послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку в будь-який момент без повернення грошових коштів Замовнику, з правом відключення Замовника від доступу до всіх Платформ, Сайтів та Матеріалів, доступ до яких надано під час надання Послуг за цим Договором, в разі порушення Замовником умов цього Договору, зокрема, але не виключно в таких випадках:

9.3.1 публікація Замовником на будь-яких ресурсах в мережі Інтернет, Сайтах Виконавця, в коментарях та/або в чатах в ході надання Послуг, у пресі, передачу по радіо, телебаченню, з використанням інших засобів масової інформації, в тому числі, соціальних мережах, викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам, повідомлення в публічних виступах, а також в іншій формі невизначеному числу осіб або хоча б одній людині, інформації, забороненої цим Договором, недостовірної, неправдивої інформації щодо Виконавця або отриманих Послуг, в тому числі розпалює міжнаціональні конфлікти, пропагує чи підтримує військову агресію Російської Федерації проти України, містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших Замовників або Виконавця, залучених ним третіх осіб, публікація інформації на Платформах чи Сайтах Виконавця, яка не стосується тематики Послуг або публікація рекламної інформації.

9.3.2 порушення Замовником дисципліни під час отримання Послуги за цим Договором, а також здійснення наклепів, образ, обмов, наговорів на Виконавця та/або залучених ним до надання Послуг третіх осіб.

9.3.3 встановлення факту порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, та/або залучених ним до надання Послуг третіх осіб, інших Замовників.

9.3.4 розголошення третім особам інформацію про інших Замовників, отриману в період надання Послуг, а також про методики надання Послуг та будь-яку іншу конфіденційну інформацію та комерційну таємницю.

9.3.5 неповною оплатою Замовником за надані послуги, згідно з розділом 2 Договору.

9.3.6 порушення Замовником своїх обов'язків, передбачених цим Договором.

9.4 У випадку порушень, визначених п. 9.3. Договору оплата за Послуги, зарахована на поточний рахунок Виконавця, Замовнику не повертається, не переноситься на користь третіх осіб і жодним чином не компенсується.

9.5 За вчинення Замовником дій з порушення прав інтелектуальної власності Виконавця, які визначені в п. 8.5. Договору, Замовник сплачує штраф у розмірі подвійної вартості наданої Послуги, а також збитки та моральну шкоду.

9.6 Виконавець не несе відповідальності за зміни у роботі та дію інших сервісів і додатків, з допомогою яких надається Послуга.

9.7 Замовник та Виконавець погоджують, що норми, передбачені ч. 3 ст. 15 та ст. 16 Закону України «Про цифровий контент та цифрові послуги» не застосовуються до правовідносин відповідно до цієї публічної оферти. Питання щодо зменшення ціни та повернення сплачених Замовником коштів регулюються виключно цією публічною офертою.

10. Форс-мажорні обставини

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання Послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

10.2 Виконавець у разі неможливості виконувати зобов’язання за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), повинен повідомити Замовника про їх настання/припинення шляхом розміщення електронного повідомлення на Сайті чи Платформі. Таке повідомлення є належним підтвердженням настання відповідних обставин і, також, в подальшому, на вимогу Замовника по Договору, може бути наданий документ компетентного органу, до сфери діяльності якого відноситься встановлення факту наявності відповідних обставин.

10.3 У випадку виникнення обставин непереборної сили для Замовника, Замовник зобов’язаний повідомити про таке Виконавця протягом 5 (п’яти) днів з моменту виникнення таких обставин або з моменту виникнення у Замовника можливості повідомити Виконавця про виникнення для Замовника обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Після припинення дії обставин непереборної сили, Замовник повідомляє про таке припинення Виконавця протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у Замовника можливості повідомити Виконавця про припинення дії обставин непереборної сили.

10.4 Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 20 (двадцяти) календарних днів поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10.5 Сторони підтверджують, що вони розуміють та погоджуються з існуванням форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), а саме – військової агресії Російської Федерації проти України, що стало підставою введення правового режиму воєнного стану із 05 години 30 хвилин «24» лютого 2022 року, що підтверджено Листом Торгово-промислової палати України №024/02.0-7.1 від «28» лютого 2022 року. При цьому, Сторони погодили, що у разі проведення активних бойових дій на території місцеперебування Виконавця, зокрема, проте не виключно, в місті Києві, тривалість надання Послуги може бути збільшена у зв’язку з його тимчасовим призупиненням, і Замовник не має права відмовитися від Договору. ​

11. Угода про порядок одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття персональних даних (Політика конфіденційності)

11.1 При придбанні Послуг Замовником, останній надає добровільну згоду на збір, обробку, використання та зберігання персональних даних.

11.2 До переліку персональних даних належить: прізвище, імʼя, вік, номер телефону, електронна пошта, відомості, що стосуються професійної діяльності, посилання на соціальні мережі (Telegram, Instagram), а також інші особисті відомості, що містяться в анкетах, в запитах форм попередньої реєстрації, зворотнього звʼязку, електронних повідомленнях.

11.3 Збір, обробка та використання персональних даних здійснюється з метою: забезпечення звʼязку з Замовником стосовно прийняття рішення щодо надання Послуги (схвалення анкети, відмова); надання доступу до Курсу, Матеріалів та Клубу; інформування про старт Курсу чи вступу на Курс чи до Клубу; інформування про нові продукти, лекції, воркшопи школи. Без надання персональних даних, надання Послуги та доступів до Курсу не надається, або припиняється.

11.4 Персональні дані зберігаються на строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети, зазначеній в ці Угоді (протягом того періоду, поки Замовник має відносини з Виконавцем або поки Виконавцю необхідно вести облік таких відносин).

11.5 Замовник погоджується з тим, що конфіденційність переданих даних через Інтернет не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Виконавцю, останній не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом.

11.6 Замовник дає згоду, а Виконавець має право поширювати персональні дані для третіх осіб, які виконують свої зобов’язання щодо надання інформаційних послуг за цим Договором (надання доступу до Матеріалів, Курсу, Клубу для комунікації та вирішення технічних проблем).

11.7 Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, а також від незаконної обробки.

11.8 Виконавець повідомляє, що Замовник, як суб'єкт персональних даних, має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», повний текст закону розміщено за посиланням:

12. Інші умови договору

12.1 Цей Договір набуває чинності з моменту визначеного в п. 1.5. Договору, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його розірвання та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли: Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата; Замовник не скористався послугами Виконавця з власної ініціативи.

12.2 Замовник має право в односторонньому порядку в будь-який момент відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Виконавця не менше, ніж за 7 (сім) днів до передбачуваної (бажаної) дати відмови від Договору. В такому випадку Замовник надалі не має права користуватися Послугами Виконавця, а грошові кошти, перераховані за цим Договором, Замовнику не повертаються і жодним чином не компенсуються. Для відмови від отримання Послуг Замовнику також достатньо не здійснювати оплату за такі Послуги.

12.3 Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за цим Договором. При цьому, Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за цим Договором, є дійсною.

Реквізити виконавця

ФОП Коваль Олександра Сергіївна

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Космонавта Поповича 20а, кв. 124

РНОКПП: 3477911403

п/р: UA593220010000026004310005268

Банк: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

Електронна пошта: